การรายงานข้อมูลกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 8)

แบบรายงานผลกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 8)

ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา


2. ผลการดำเนินงาน

2.2 ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน

3. จำนวนและร้อยละของผู้เรียนปกติระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 จำแนกเป็นรายด้าน

3.1 ด้านร่างกาย

3.2 ด้านอารมณ์ จิตใจ

3.3 ด้านสังคม

3.4 ด้านสติปัญญา

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป


ผลการดำเนินงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นระดับชั้น ป.1

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ป.2

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ป.3

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ป.4

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ป.5

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ป.6

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ม.1

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ม.2

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นระดับชั้น ม.3

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับผ่าน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดีเยี่ยม)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ผู้รายงานข้อมูล