กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เอกสาร/แนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย

แนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยปฏิบัติ โดยผสมผสานวิธีสอนของภูมิปัญญาดนตรีไทย
แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีไทยสร้างสรรค์
เอกสารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย เรื่อง โน้ตเพลงไทย
เอกสารพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย เรื่อง แนวทางการสอนปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น
เอกสารพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดนตรีไทย เรื่อง แนวทางการสอนปฏิบัติอังกะลุง
เอกสารพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย เรื่อง แนวทางการสอนปฏิบัติกลองยาว
เอกสารพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย เรื่อง แนวทางการสอนขับร้องเพลงไทย
เอกสารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย เรื่อง เนื้อหาสาระดนตรีไทย