ติดต่อเรา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตำบล สามกอ  อำเภอ เสนา  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13110โทร. 035-203145  ต่อ 302, 303