การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsfoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น ม. 1-6


วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (ภาคเช้า)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (ภาคบ่าย)